SI bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking ervaren de wereld om zich heen vaak anders dan anderen. Er is sprake van gecombineerde problematiek  waarbij sensorische, motorische, fysieke en gedragsmatige problemen met elkaar verweven zijn. Het generaliseren van vaardigheden is beperkt. Door het verminderd cognitief functioneren heeft iemand vaak ook een minder adequaat repertoire aan compensatie strategieën om hiermee om te gaan en om stress te reguleren.

Er is een grote diversiteit in ernst en oorzaak, de beperkingen, (bijkomende) gezondheidsproblemen en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor participatie in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven. Verder zijn er net als bij mensen zonder verstandelijke beperking ook veel individuele verschillen in verwerking van sensorische  informatie.

Bij mensen met een syndroom is vaak ook sprake van syndroom gerelateerde zintuiglijke beperkingen, specifieke SI-problemen en/of  een veranderde sensomotorische ontwikkeling.

Bij mensen met EMB is er vaak bijkomende problematiek die eveneens kan zorgen voor meer problemen met het verwerken van prikkels. Hierbij kun je denken aan bewegingsproblemen, sondevoeding, obstipatie, een veranderde alertheid door epilepsie.

Bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking worden ook regelmatig gedragsproblemen gezien  zoals zelfverwondend gedrag, agressie gerelateerd aan SI-problematiek.

De hulpvraag bij mensen met een VB op het gebied van SI is divers en vaak complex. Het kan gericht zijn op beeldvorming, gedrag, ontwikkeling  of activiteiten.

Een groot deel van de behandeling bestaat uit het adviseren en instrueren van ouders, (groeps) begeleiders, familie en school/opvang/dagbesteding. Ook het inzetten van specifieke hulpmiddelen  of aanpassingen in de omgeving kan hierbij ondersteunend zijn. Dit om de omgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de specifieke mogelijkheden van de cliënt.

Het doel is om de cliënt een zinvol en waardig leven te leiden binnen de context van de woon- en leefomgeving.