Privacyverklaring NSSI

De NSSI is een platform voor leden waar kennis over sensorische informatieverwerking gedeeld wordt en ervaringen worden uitgewisseld. Daarnaast biedt de NSSI informatie aan volwassenen en kinderen over sensorische informatieverwerking.

De NSSI maakt daartoe gebruik van een aantal digitale hulpmiddelen;

  • een e-mailadres,
  • een inhoudelijke website,
  • een ledendatabase,
  • een nieuwsbriefsysteem,
  • een  factureer- en boekhoudsysteem.

E-mailadres (info@nssi.nl)

Via het e-mailadres kunnen personen en leden contact leggen met en vragen stellen aan het bestuur van de NSSI.  Vragen aan de NSSI worden per e-mail beantwoord.

Dit e-mailberichtenverkeer wordt het lopende kalenderjaar en de 2 voorafgaande kalenderjaren bewaard met het oog op verdere opvolging van het aan de orde gestelde en het kunnen uitzoeken van vraagpunten over ledenregistratie en betaling van registratiegelden.

Website (www.nssi.nl)

Met de website wordt beoogd;

– Het bieden van informatie aan personen die geïnteresseerd zijn in de behandelingsmethode sensorische informatieverwerking.

– Het bieden van een lijst van leden/behandelaars ten behoeve van personen die op zoek zijn naar een behandelaar.

– Het uitwisselen van beroepsmatige kennis.

Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van aantallen bezoekers, hun interesse en de leesintensiteit van de diverse pagina’s van de website kan gebruik worden gemaakt van een daarvoor bestemd programma. Het doel hiervan is de kwaliteit van de geboden content te toetsen en te verbeteren.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de zgn. cookies-techniek.

Ledendatabase

De NSSI heeft leden en een bestuur.

Leden melden zich aan met het digitale aanmeldformulier dat geopend kan worden vanaf de website.

Het bestuur toetst of een aangemeld lid voldoet aan de gestelde opleidingseisen.

Is dit positief dan wordt de aanmelding gehonoreerd.

De gegevens van het digitale aanmeldformulier worden automatisch gekopieerd in de ledendatabase die onderdeel is van de website. Dit zijn persoonlijke gegevens en gegevens van de organisatie waarbinnen de werkzaamheden worden verricht.

De individuele gegevens van deze database zijn toegankelijk voor het betreffende lid en kunnen door het betreffende lid worden gewijzigd.

Het bestuur van de NSSI heeft toegang tot de gehele database en kan wijzigingen aanbrengen in enkele velden. Het doel hiervan is in noodgevallen het betreffende lid weer op weg te helpen met gebruikersnaam/wachtwoord van zijn/haar databasegegevens.

Aan het lidmaatschap is als voorwaarde verbonden, een jaarlijkse betaling van registratiegeld.

Indien betaling van registratiegeld niet plaatsvindt, wordt het betreffende lid door het bestuur uit de ledendatabase verwijderd. Uit de database verwijderde gegevens worden niet bewaard.

Gegevens uit de ledendatabase worden niet verstrekt aan derden.

Therapeutenlijst

Bij aanmelding maakt het aanstaande lid o.a. de keuze of de eigen individuele gegevens wel of niet geplaatst worden op de zgn. therapeutenlijst.

Is deze keuze positief dan wordt een selectie van de gegevens uit de ledendatabase automatisch beschikbaar gesteld via de zgn. therapeutenlijst.

De therapeutenlijst kan door elke bezoeker van de website worden ‘geopend’ en dient als service naar personen die op zoek zijn naar een specifieke behandelaar in hun regio.

Mutaties die worden aangebracht in de ledendatabase, zijn op hetzelfde moment ook van toepassing op de therapeutenlijst.

Nieuwsbriefsysteem

Een nieuwsbrief wordt gemaakt op initiatief van het bestuur en is uitsluitend bestemd voor de leden.

Een nieuwsbrief wordt gemaakt met toepassing van het websiteprogramma.

De nieuwsbrief wordt verstuurd aan de leden die op het moment van versturen zijn opgenomen  in de ledendatabase.

Factureer- en boekhoudsysteem

Voorwaarde voor het lidmaatschap is betaling van de jaarlijkse registratiekosten.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van een factureerprogramma/boekhoudpakket.

Met behulp van synchronisatie wordt het factureerprogramma automatisch gevuld met gegevens uit de ledendatabase. En wel met die velden die van belang zijn voor het opstellen van een correcte factuur en het ‘herkennen’ van de betaling van die factuur.

Mutaties in de ledendatabase worden op deze manier vrijwel gelijktijdig doorgevoerd in het factureerprogramma.

Met het factureerprogramma worden facturen aan de leden digitaal opgemaakt en verstuurd.

Daarnaast biedt het programma ondersteuning bij het verwerken van de ontvangen betalingen door het ‘voorsorteren’ van ontvangen betalingen op basis van het factuurnummer en naam van de betaler.

Zolang een factuur in het boekhoudprogramma staat, kunnen de onderliggende ledengegevens uit het factureerprogramma niet worden verwijderd. De boekingen en rapportages die worden opgemaakt met het boekhoudprogramma worden zeven kalenderjaren  bewaard. Dit betekent dat ook de gebruikte ledengegevens gedurende deze bewaartermijn in tact blijven.

Onjuiste gegevens

Leden hebben toegang tot hun eigen gegevens en kunnen daar zelf wijzigingen in aanbrengen.

Mocht zich toch een situatie voordoen waarin een lid van mening is dat onjuiste gegevens binnen de NSSI worden gehanteerd, dan dient dit met het bestuur te worden opgenomen via het  e-mailadres info@nssi.nl

Klacht indienen

Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.